Jierdeiskonsert

Let op !! De datum fan it jierdeiskonsert is feroare fan snein 6 oktober nei snein 8 desimber.

Bysûnder Jierdeiskonsert fan fanfarekorps “Ons Ideaal” yn gearwurking mei de Histoaryske Kommisje en Tonielferiening “Op Nij Feriene” út Easterwierrum. Âlde Bylden, Sketches en Fanfaremusyk fan alle tiiden sille dizze middei de Revue passearje!

Blomkeaksje

 

BLOMKEAKSJE FANFARE “ONS IDEAAL”.

Op freed 10 maaie komme wy tusken 18.00 en 20.00 oere by jo oan ‘e doar om blomkes te ferkeapjen.

Fan de opbringst kinne wy wer nije instruminten ensfh. keapje.

As jo ús misse, dan kinne jo ek om 21.00 oere nei de Tysker komme.

De priis is €3,00 it stik en twa foar €5,00.

FANFARE “ONS IDEAAL”.

 

Ús Festival

Op sneon 9 maart wurdt yn de Tysker “Ús festival” organisearre troch ferskate ferienings en kommisjes.

Fanfare “Ons Ideaal” sil op dizze dei in oantal stikken útfiere.

Fanfarekorps ‘Ons Ideaal’ en Toanielferiening ‘Op Nij Foriene’ presintearje Scrooge.

Basearre op ‘t ferhaal ‘A Christmas Carol’ fan Charles Dickens.

Skreaun en regissearre troch Trudy de Vos.

De foarstellings binne op freed 21 desimber en sneon 22 desimber om 20.30 oere en snein 23 desimber 15.30 oere.

Kaartferkeap á € 7,50 op freed 7 desimber en freed 14 desimber fan 19.00 – 20.00 oere yn de Tysker. Of reservearje fia de mail opnijforiene@outlook.com.