Aginda

2023

 • Zaterdag 7 januari:                                                                                                                  Opening van het G-Toernooi korfbal, sportcomplex ‘het Kalverdijkje’ te Leeuwarden.
 • Zondag 23 april:                                                                                                                    Koffieconcert in samenwerking met Folkert-Hans Tolsma. Om 15.00 uur in MFC ‘de Tysker’ te Easterwierrum.
 • Vrijdag 23 juni:                                                                                                          Simmerjûnkonsert om 20.00 uur bij dorpshuis ‘de Trijesprong’ te Raerd.
 • Vrijdag 7 juli:                                                                                                              Simmerjûnkonsert om 20.00 uur bij dorpshuis/café ‘de Boazumer Mjitte’ te Boazum.

 

2022

  • Zondag 13 maart: Kofjekonsert, tema ‘Amerika’, yn de Tysker te Easterwierrum.
  • Zaterdag 14 mei: Gouden Spiker Festival, Ureterp.
  • Zaterdag 21 mei: Opening van het G-Toernooi korfbal, sportveld ‘het Kalverdijkje’ te Leeuwarden.
  • Vrijdag 8 juli: Simmerjûnkonsert, st. Maartentsjerke te Sibrandabuorren.
  • Zondag 1 oktober: Kofjekonsert bij de feestdei fan 75 jier Doarpsbelang Easterwierrum
  • Zaterdag 10 december: Konsert “popmuzyk út de70-80-90er jierren”, yn de Tysker te Easterwierrum.
  • Zaterdag 24 december: Optreden bij de krystkuier yn Boazum om 19.30 oere & oanslútend krystferskes spylje op it Reade Plein yn Easterwierrum.