Aginda

» 9 maart, Festival yn de Tysker

» 31 desimber, oaljebolle-aksje

» 21 desimber, generale repetysje Scrooge

» 22 desimber, útfiering Scrooge

» 23 desimber, útfiering Scrooge

» 10 novimber, âld papier

» 2 novimber, konsert Sybrandabuorren