‘Ons Ideaal’-nijs, juny 2021

We Kin Wer Spylje!


Nei 32 wiken gjin noat blaast te hawwen mei elkoar, meie we no einliks wer repetearje! Op freed 28 maaie kin us ynstrumint foar it ljocht helle wurde en eefkes fluch de stofdoek deroer helje. De kleppen en fentielen gean we goed fakkundich smarren en thus alfest in oefendeuntsje blaze…

En dan probearje we de jûns yn de Tysker, mei elkoar en fol enthousiasme, goed klinkjende noaten te blazen en in flotte roffel te slaan. It pykefel gjit oer de earms, de mûlehoeken fleane omheech yn in laits en hjir en dêr bin in pear fochtiche eagen: Prachtich, We Spylje Wer!

Dêr oare ferieningen it somtiden wol dreech hân ha yn de koroana-tiid, bliuwe de leden fan ‘Ons Ideaal’ de eigen ploech goed trou. Dêr bin we wiis mei! Ek bin we tige wiis en tankber foar de stipe die we fan de donateurs ûntfange mochten. Tankewol dat jim ús feriening ek yn dizze tiid stipjen bliuwe!

De lêste repetysje foar de simmerstop bin we fan doel om bûtendoar te hâlden. Dan kin net allinne wy genietsje fan it muzyk meitjen, mar kin jim de muzyk ek wer troch de buorren klinken hearre.

‘Ons Ideaal’ lit (letterlik en figuerlik) wer fan harren hearre!