‘Ons Ideaal’- nijs, april 2024

IEPENING ’G-TOERNOOI’ ~ Sneon 13 jannewaris bin we it nije jier mei in soad enthûsjasme begûn. It G-toernooi fan korfbal yn de sporthal ‘it Kalverdijkje’ te Ljouwert mochten we iepenje. It publyk en foaral de korfbal-spilers ha genietsje kint fan de marsen en feestmuzyk die we hjir blaast ha.

NIJJIERSKONSERT ~ De dei dernei, snein 14 jannewaris, wie ús nijjierskonsert yn de Tysker. Nei in goed skoft repetearjen wiene wij en ús ynstromers der klear foar! En ha we it nije jier goed begjinne kint troch in pracht konsert te jaan.

FeMuZa KORPSENFESTIVAL yn Nijlân ~ Sneon 2 maart ha we meidyn oan it Femuza Korpsen festival yn ‘de Mande’ yn Nijlân. Oan dit festival kin alle korpsen út de Sudwesthoeke meidwaan en der hopelijk mei de haadpriis fan troch gean: In beker, in jildbedrach én spylje yn it teater fan Snits.

Fan de 12 korpsen die hjir har bêste kinnen hearre litten ha is de fanfare út Aldegea (Eendracht maakt macht) us foarbliuwn. De karkommisje hat Ons Ideaal beoardiele mei in ‘ferfrissend optreden wat knap foar elkoar wie en mei farieare stikken’. Dat kin we moai yn’e bûse stekke!

JIEROERLIS ~ Op freed 8 maart is it jieroerlis foar de leden hâlden yn de Tysker. Yn it bestjoer bin der wikselingen: Petra Pool hat ôfskie nommen as foarsitster en dermei ek as bestjoerslid. Petra, bedankt foar dyn grútte ynset yn al dyn bestjoersjierren!

As nije foarsitster ha we ús bestjoerslid Sjoukje Nynke Nauta ree fuon om dizze funksje oer te nimmen. En meie we Nynke Dijkstra wolkom hite yn it bestjoer as algemien lid. Wolkom Nynke!

ÂLD IIZER AKSJE ~ Ferline jier bin we mei de âld iizer aksje begon en dizze aksje hat ús goed foldien. De twadde sneon fan oktober, sneon 12 oktober, komt der opnij in âld-iizer kontainer te stean op it ‘reade plein’.

Mear ynformaasje oer dizze aksje komt noch. Mar no wol âlfest de fraach at jim it âld iizer foar ‘Ons Ideaal’ sammelje en bewarje wolle?

 

KOMMENDE OPTREDENS

Freed 19 april Foarjierskonsert yn Sibrandabuorren. 20.00 oere yn’e St. Maartenstsjerke
Sneon 15 Juny Slachtemarathon. Hjir bin we middeis tusken 13 – 15 oere op it podium fan Easterwierrum te fynen tegearre mei fanfare Euterpe fan Beetstersweach.
Freed 5 july Simmerjûnkonsert bij de iepening fan de Tsjerkepaad-tentoanstelling yn Britswert.
Tiisdei 25 en   tongersdei 27 july Op’e wein mei de optocht fan ‘spulwike’.

 

‘Ons Ideaal’-Nijs, desimber 2023

 

STARTERSORKEST   Yn oktober is it startersorkest begon. Op de yntroduksjejûn die der organisearre is  ha der 6 minsken west die wol niget ha oan it blazen op in koperynstrumint of al in aardiche roffel út it slachwurk krije kinne. Hjirfan bin der hjoed de dei fjouwer die al een bêst stik meiblaze kinne mei it korps! Hjir bin we harstikke wiis mei!

ÂLD IIZER AKSJE    Sneon 14 oktober hat de âld iizer kontainer op it reade plein stien. Elts die harren âld iizer hjir brocht hat wol we hertelijk tank sizze! De opbringst fan it âld iizer is € 344,-. Dit wurdt û.o. brûkt foar it startersorkest en om nije muzykstikken oan te skaffen.

OALJEBOLLENAKSJE  De oaljebollenkommisje, die de organisaasje om al die oaljebollen te bakken al hiel wat âldjiersdagen op harren nommen hat, hat beslúten om it stokje troch te jaan. Jo-Albert en Johannes dankewol foar jim fantastyske ynset om al die jierren lang de karre hjir foar te lûken!

Rutger Mulder en Jacobienne Haagsma gean no de organisaasje op harren nimmen. En we gean der dan, as fanfare mei elkoar, wer foar soargjen dat de oaljebollen mei smaak bakt wurde. Ynkoarten wurdt it in opjeftebriefke foar de oaljebollen hûs oan hûs besoarge en it opjeftebriefke hjirûnder kin ek brûkt wurde.

KOMMENDE OPTREDENS                                                                                

  • Snein 24 desimber 2023               Krystjûn yn de St.Martenstsjerke yn Boazum.
  • Sneon 13 jannewaris 2024           Iepening G-korfbaltoernooi yn sporthal ‘it Kalverdijkje ‘ yn Ljouwert
  • Snein 14 jannewaris 2024         Nijjierskonsert om 15.30 oere yn ‘de Tysker’ yn Easterwierrum.
  • Sneon 2 maart 2024                       Femuza Korpsenfestival yn Nijlân
  • Sneon 15 juny 2024                       Slachtemarathon, yn Easterwierrum.

_____________________________________________________________

‘Ons Ideaal’-nijs, juny 2023

           KOFJEKONSERT fan 23 april

Snein 23 april organisearre Fanfare ‘Ons Ideaal’ út Easterwierrum in kofjekonsert yn gearwurking mei Folkert-Hans Tolsma. As korps ha we in prachtige middei hân. Mei de klanken fan ‘Floris’ ha we it konsert iepene en de stikken tegearre mei Folkert-Hans ha in moaie gearwurking west. Bij ‘Rock around the clock’ is der troch it publyk enthûsjast meidyn fanâf de stuol.  En bij de cha-cha-cha is der sels noch (efkes) dûnse. Dank foar jimme komst!

            SERENADE

Op sneon 17 maaie ha we in serenade brocht oan ús grútste fan! Gerlof fierde die dei syn 30e jierdei. Dan matte der fansels even in pear marsen blaast wurde! En de jierdei-fierder hat ús as ferfangent dirigint goed en fanatyk yn de maat hâlden.

            SWEACHSTER BRANDWEER FESTIVAL

Sneon 10 juny is der tegearre mei fanfare ‘Euterpe’ (wêr ús dirigent Menno Haantjes ek foar stjit) spyle bij ‘Sweachster Brandweer Festival’ yn Beetstersweach. Neist de muzyk spyle ek it waar super goed mei!

SIMMERJÛNKONSERTEN

De kommende tiid stean der sawiesa twa konserten op it program. Freed 23 juny bin we te fynen by it doarpshûs ‘de Trijesprong’ yn Raerd foar in simmerjûnkonsert.

Twa wiken letter, op freed 7 july is dit simmerjûnkonsert te hearren by it doarpshûs/kafee ‘de Boazumer Mjitte’ yn Boazum. Beide kearen begjint it simmerjûnkonsert om 20.00 oere en de tagong is fergees. Wês wolkom!

            STARTERSORKEST

Fanfare ‘Ons Ideaal’ start nei de simmer mei in begjinners/heryntreders orkest. Wy sykje muzikanten dy’t spyljen leare wolle as it spyljen wer probearje wolle op te pakken. Kom ris probearjen at it spyljen bij ús fanfare wat foar dy is. Nei it simmerskoft, yn septimber, ha we in yntroduksjejûn. Op dizze jûn kinst ferskate ynstruminten probearje te bespyljen om te sjen hokker it bêste by dy past. De datum fan dizze yntroduksjejûn folget noch.

            ÂLD IIZER

Al hiel wat jierren ha we as fanfare, tegearre mei de basisskoalle, it âld papier ophelle. Hjir is 3 jier lyn in ein oan kommen. Yn dizze lêste 3 jierren is der fanút de gemeente in kompensaasje kommen om dit gat yn ynkomsten op te fangen. Ek dit rint no ôf. Omdat de kosten fansels wol troch rinne en omheech geane, wol we jim freegje om ús as fanfare te stypjen. No net mei âld papier mar mei âld iizer.

Sneon 14 oktober komt der yn Easterwierrum, op it reade plein, in âld-iizer kontainer te stean. Hjir kin jim alle metaalsoarten yn kwyt. Tink begelyks oan: stiel, iizer, jitijzer, kobalt, rvs, aluminium, koper, lead, sink en messing. Allinnich kuolkasten en friezers meie der net yn, alle oare apparaten fan metaal kin wol yn de kontainer.

Foar jim de ideale mooglikheid om fan it âlde metaal ôf te kommen en wij as fanfare bin der tige wiis mei.  Mear ynformaasje oer dizze aksje folget yn septimber. Mar no wol âlfest de fraach at jim it âld iizer foar ‘Ons Ideaal’ sammelje en bewarje wolle?

 

‘Ons Ideaal’-nijs, maart 2023


Iepening ‘G-toernooi’                                                                                                                  Sneon 7 jannewaris bin we it nije jier mei in soad enthûsjasme begûn. It G-toernooi fan korfbal yn de sporthal ‘it Kalverdijkje’ te Ljouwert mochten we iepenje. It publyk en foaral de korfbal-spilers ha genietsje kint fan de marsen en feestmuzyk die we hjir blaast ha.

Oankommende optredens                                                                                                               Op snein 23 april gjit ‘Ons Ideaal’ yn gearwurking mei Folkert-Hans Tolsma in kofjekonsert hâlden. Dit fynt plak om 15.00 oere yn de Tysker. Set it yn dyn aginda en kom meigenietsjen fan dit manjefyke optreden!

Foar mear ynfo oer Folkert-Hans sjoch op syn webside.

Ek bin we fan doel om in oantal kear in ‘Simmerjûnkonsert’ te organisearjen. Freed 23 juny kin jim ús jûns om 20.00 oere fyne bij doarpshûs ‘de Trijesprong’ yn Raerd.                                                                                                                  Freed 7 july litte we jûns om 20.00 oere de muzyk hearre bij doarpshûs/kafee  ‘de Boazumer Mjitte’ yn Boazum.

Sjogge we jim mei it konsert op snein 23 april?