Help Ons Ideaal in de kleren

Wat is een fanfare zonder uniform?

Ons oude uniform is versleten. Het nieuwe uniform (zie boven) bestaat uit een polo en een windjack met onze naam erop. De kosten hiervan zijn 750 euro. Willen jullie ons helpen dit bedrag te verzamelen?

Als 250 mensen €3,00 doneren dan hebben we het bedrag bij elkaar.

Onder de donateurs verloten we 2 toegangskaarten voor het toneelstuk Scrooge in Oosterwierum. Fanfare Ons Ideaal verzorgt de muziek bij deze opvoering. De voorstellingen zijn op 21, 22 en 23 december.

Doneeractie help Ons Ideaal in de kleren

Uitvoering van fanfarekorps ‘Ons Ideaal’ in Sint Maartenskerk van Sibrandabuorren

Uitvoering van het fanfarekorps ‘Ons Ideaal’ uit Easterwierrum op vrijdagavond 2 november om 20.00 uur in de Sint Maartenskerk van Sibrandabuorren.

Vroeger hadden we ons eigen korps Concordia gezeteld in Gau. Helaas moeten we dat korps al jaren missen. Wat was het altijd gezellig bij feesten en optochten. En toen de junioren van onze korfbalclub Nederlands kampioen werden in Goes. Bij aankomst van de bus met spelers en supporters ging dit korps voorop en zo werd er een ereronde door het dorp gelopen.

We zijn daarom ook erg blij dat het fanfarekorps ‘Ons Ideaal’ uit Easterwierrum in onze kerk een uitvoering wil geven van hun repertoire.

Dit fanfarekorps werd op 6 oktober 1909 opgericht en heeft dus al hun 100 jarig jubileum mogen vieren. Ze spelen op kaatsveld, festivals, jubilea, bruiloften en er worden concerten georganiseerd met speciale thema’s (bv film en dans).

Ook zijn er soms speciale gasten zoals Piter Wilkens, Mantgumer Maten en de Brassband van Oentsjerk. De vaste repetitieavond is op vrijdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in doarpshûs de Tysker in Easterwierrum. Een ieder mag vrij binnen lopen.

Sinds 2008 is Menno Haantjes muzikale leider van dit fanfarekorps. Hij is werkzaam als koperdocent bij diverse muziekverenigingen en muziekscholen. Hij dirigeert vanaf die tijd een aantal brasbands en fanfares.

Het beloofd een gezellige, muziekrijke avond te worden. Dus komt allen. De toegang is gratis. Er wordt wel een rondgang gemaakt met het ponkje.

Mini konsert op’t Reade Plein Easterwierrum

30 maart binne we starten mei it opliedingsorkest. De 8 starters ha trou de repetysjes besocht en ha in grutte stap dien yn hun musikale ûntwikkeling.
Kommende freed 20 july om 19.30 oere op it reade plein te Easterwierrum ha we in mini konsert en kinne jimme belústerje wat we de ôfrûne tiid mei syn allen berikt ha.

We hoopje jimme freed te sjen.

Blomke aksje “Ons Ideaal”

Freed 20 april, tusken 18:00 en 19:00 oere komme wy by jo oan de doar mei blommen: Lavendel, Magriet en Vlijtige Liesjes yn allerhande kleuren. De opbringst fan dizze ferkeap is foar fanfare “Ons Ideaal”.

Opliedingsorkest ‘Ons Ideaal’

Eltse freedtejûn oefent in groep entûsjaste muzikanten ûnder lieding fan Menno Haantjes yn De Tysker. Sy binne lid fan fanfare ‘Ons Ideaal’ út Easterwierrum. In fanfare dy’t al sûnt 1909 in wichtich plak ynnimt yn it doarpslibben en de neiste omjouwing.

Ofrûne jierren binne der troch de skoalprojekten yn Easterwierrum en Raerd (en de lêste kear ek yn Boazum en Wiuwert) jeugdprojekten organisearre. It doel hjirfan is de bern yn kontakt te bringen mei muzyk en se entûsjast te meitsjen foar it folgjen fan muzykles en lid te wurden fan de fanfare.

Wy sjogge yn dat we hjirmei ek in doelgroep ferjitte: de (wat) âldere jeugd dy’t it miskien ek leuk ta liket om ris te besykjen lûd út in bugel as trompet te krijen. Ek wolle wy ús rjochtsje op dyjinge dy’t yn it ferline in ynstrumint bespile hawwe, dêrmei stoppe binne en no tinke: soe’k it noch kinne? Dêrom ha wy wat nijs betocht: in opliedingsorkest.

Wat is it idee? Fan 30 maart ôf kin eltsenien, jong/âld/begjinner as âld-muzikant fergees meidwaan yn it opliedingsorkest. Eltse freedtejûn fan 19.30 oant 20.15 oere sil der spile wurde yn doarpshûs De Tysker yn Easterwierrum. Foar ynstruminten wurdt soarge.

It opliedingsorkest sil oanfuld wurde mei leden fan Ons Ideaal, sa’t it meiinoar spyljen makliker gean sil. Nei 15 repetysjes sille we ôfslute mei in konsert tegearre mei it ‘grutte’ orkest. Wy hoopje in protte muzikanten wolkom te hjitten en fansels yn de takomst nije leden!

 

Wytske Dijkstra

In fantastyske jûn mei Easterwierrum op syn moaist

Op sneon 17 maart ha sa’n 100 besykers ‘Easterwierrum op syn moaist’ heard en sjoen. It konsert waard spile yn in moai oanklaaide Tysker troch Hinke Bouma. In tige slagge jûn mei dichter Ids Willemsma en Jappie Boersma, Doarpskoar Easterwierrum, Fanfarekorps ‘Ons Ideaal ‘ en prachtige natoerbylden yn en om Easterwierrum fan Fûgelwacht Easterwierrum. In gearwurking yn Easterwierrum fan de boppeste plank!