Optreden fanfarekorps “Ons Ideaal” op it plein 2017

Fanfare “Ons Ideaal” jout in moai optreden op de jûn foar kryst. In spontane aksje op it Reade Plein.

Foto’s: Geart Siesling