Opnijforiene en Ons Ideaal dwaande mei tarieding Scrooge

De toanielferiening ‘Opnijforiene’ en Fanfarekorps ‘Ons Ideaal’ binne dwaande mei de tarieding fan de Toanielfoarstelling Scrooge. De foarstellingen binne op 21, 22 en 23 desimber. Binnenkoart start de kaartferkeap.