Mini konsert op’t Reade Plein Easterwierrum

30 maart binne we starten mei it opliedingsorkest. De 8 starters ha trou de repetysjes besocht en ha in grutte stap dien yn hun musikale ûntwikkeling.
Kommende freed 20 july om 19.30 oere op it reade plein te Easterwierrum ha we in mini konsert en kinne jimme belústerje wat we de ôfrûne tiid mei syn allen berikt ha.

We hoopje jimme freed te sjen.