Janneke de Boer: De muzyk giet troch de buorren

Foto korps: Christelijke muziekvereniging ‘Excelsior’ te Nijland.

It Korps yn Fryslân is goed foar 198 ferienings en mar leafst 7316 muzikanten, wêrfan 1838 leden jonger dan sechttjin jier. (Foar it gemak brûk ik hjir de sammelnamme It Korps foar al ús Fryske fanfares, harmonyen, brassbands, blaaskapellen en ferjit de color guards en de show-, percussion- en malletbands net)

In moai artikel fan Janneke de Boer – Doarpswurk – 22 februari 2018

Mear………