Foto’s hjerstkonsert fanfare Ons Ideaal en fanfare Euterpe yn de Tysker

Op freedtejûn 10 novimber 2017 wie it hjerstkonsert fan fanfare “Ons Ideaal” út Easterwierrum en fanfare “Euterpe” út Beetstersweach. Tegearre under lieding fan Menno Haantjes. It prachtige konsert wie yn “De Tysker” te Easterwierrum mei in soart minsken. Earst is fanfare Euterpe útein set, dernei folge fanfare “Ons Ideaal”. Nei de pauze ha de fanfare’s tegearre spiele. Wat in folume en wat in fantastys lûd. It tema fan dit konsert wie spylje foar en mei elkoar.

Geart en Teatske Siesling ha fan Ate Haagsma, foarsitter “Ons Ideaal” in bos blommen krigen, omdat se 50 jier trout wiene en sterk belutsen binne by it fanfarekorps “Ons Ideaal”.

Foto’s sjoch dan op www.easterwierrum.nl/hjerstkonsert-fanfare-ideaal-en-fanfare-euterpe-yn-tysker