Fanfarekorps ‘Ons Ideaal’ en Toanielferiening ‘Op Nij Foriene’ presintearje Scrooge.

Basearre op ‘t ferhaal ‘A Christmas Carol’ fan Charles Dickens.

Skreaun en regissearre troch Trudy de Vos.

De foarstellings binne op freed 21 desimber en sneon 22 desimber om 20.30 oere en snein 23 desimber 15.30 oere.

Kaartferkeap á € 7,50 op freed 7 desimber en freed 14 desimber fan 19.00 – 20.00 oere yn de Tysker. Of reservearje fia de mail opnijforiene@outlook.com.