Janneke de Boer: De muzyk giet troch de buorren

Foto korps: Christelijke muziekvereniging ‘Excelsior’ te Nijland.

It Korps yn Fryslân is goed foar 198 ferienings en mar leafst 7316 muzikanten, wêrfan 1838 leden jonger dan sechttjin jier. (Foar it gemak brûk ik hjir de sammelnamme It Korps foar al ús Fryske fanfares, harmonyen, brassbands, blaaskapellen en ferjit de color guards en de show-, percussion- en malletbands net)

In moai artikel fan Janneke de Boer – Doarpswurk – 22 februari 2018

Mear………

Ons Ideaal bakt oaljekoeken op âldjiersdei

It waar wie net best op âldjierdei, mar der wiene wer in protte minsken die nei de Âld Skoalle kamen foar in kop kofje, oaljekoeken en life muzyk fan it fanfarekorps ‘Ons Ideaal’.  Yn ‘d Ald Skoalle op ‘e Singel binne de oaljekoeken ek dit jier wer bakt troch de fanfare-leden en de fam. Kooistra.

Hjirûnder de flyer en in pear foto’s fan Geart Siesling.

 

Foto’s hjerstkonsert fanfare Ons Ideaal en fanfare Euterpe yn de Tysker

Op freedtejûn 10 novimber 2017 wie it hjerstkonsert fan fanfare “Ons Ideaal” út Easterwierrum en fanfare “Euterpe” út Beetstersweach. Tegearre under lieding fan Menno Haantjes. It prachtige konsert wie yn “De Tysker” te Easterwierrum mei in soart minsken. Earst is fanfare Euterpe útein set, dernei folge fanfare “Ons Ideaal”. Nei de pauze ha de fanfare’s tegearre spiele. Wat in folume en wat in fantastys lûd. It tema fan dit konsert wie spylje foar en mei elkoar.

Geart en Teatske Siesling ha fan Ate Haagsma, foarsitter “Ons Ideaal” in bos blommen krigen, omdat se 50 jier trout wiene en sterk belutsen binne by it fanfarekorps “Ons Ideaal”.

Foto’s sjoch dan op www.easterwierrum.nl/hjerstkonsert-fanfare-ideaal-en-fanfare-euterpe-yn-tysker

10 November 2017 – Herfstkonsert fan Fanfare “Ons Ideaal” en Fanfare “Euterpe”

Freedtejûn 10 novimber 2017 jout Fanfare Ons Ideaal Easterwierrum in Hjerstkonsert tegearre mei fanfare Euterpe út Beetstersweach.

Tema fan dit konsert is “Spielje foar en mei elkoar”.

De lokaasje fan dit barren sil wêze doarpshûs “de Tysker” yn Easterwierrum fanôf 20:00 oere.

Tagongspriis is € 2,= en foar bern ûnder de 16 jier € 1,=.

Seal giet iepen om 19:30 oere.

17 juni 2017 – Muziekfestival op Borkum

Op zaterdag 17 juni 2017 organiseert de Muziekbond Groningen en Drenthe (MGD) voor de tweede maal het muziekfestival op Borkum. Het festival zal worden gehouden in het cultureel centrum van Borkum. Fanfare Ons Ideaal is één van de 15 deelnemende orkesten. Een combinatie van festivaldeelname, een buitenoptreden en een leuke dag op het eiland.