Ús Festival

Op sneon 9 maart wurdt yn de Tysker “Ús festival” organisearre troch ferskate ferienings en kommisjes.

Fanfare “Ons Ideaal” sil op dizze dei in oantal stikken útfiere.